Placeholder image
פעילות בינלאומית | ממשל תאגידי | קיימות | חדשות ומדיה | עדכונים
עברית | EN | ES

בטיחות ואחריות סביבתית

שמירה על הסביבה

אנחנו בנובל אנרג'י פועלים על מנת לצמצם את ההשפעה הסביבתית של פעולותינו. בכל אזור תפעולי, הן ביבשה והן בסביבה ימית, אנו בוחנים ומעריכים את התנאים ההתחלתיים ומיישמים את הצעדים המיטיבים ביותר עם הסביבה על מנת להגן על מערכות אקולוגיות מקומיות. מדי שנה אנו מדווחים בדו"ח הקיימות על הפעילות הסביבתית שלנו.

פעילותנו בתחום הגז הטבעי בישראל מסייעת להפחתת זיהום האוויר במדינה: על פי המשרד להגנת הסביבה (אוקטובר 2018), השימוש בגז טבעי מתמר וממרי בי הפחית פליטות גופרית דו חמצנית ב- 62% ופליטות תחמוצות חנקן ב- 50%. המשך השימוש בגז טבעי מהמאגרים לוויתן ותמר לייצור חשמל יאפשר להפחית את זיהום האוויר ב-75% עד 90%.

דו"ח שנתי 2020

היערכות

לאירועי חירום

דו"ח

קיימות שנתי

מזעור השפעתינו על הסביבה מהווה חלק בסיסי וחשוב בתרבות הארגונית שלנו ומשתקפת בפיתוח ויישום שיטות עבודה מיטביות ושילוב טכנולוגיות חדשניות באסדות תמר ומרי בי. אנחנו מפתחים גם את פרויקט לוויתן בצורה שתספק הגנה מקסימלית על הסביבה ובטיחות. אנו ערוכים לתגובה לאירוע שפך עם צוות תגובה ראשון, פריסת מערך חסימה ושאיבה לכתם, תגבור המערך עם צוותי כוננות נוספים ועוד. מסמכי תוכניות החירום שלנו פתוחים לעיון הציבור.

לדוגמא, במסגרת העבודות להנחת צנרת הגז המחברת את פרויקט לוויתן לחוף, שבוצעו ב2018, הפעלנו שורת אמצעים להגנה על אוכלוסיית צבי הים באיזור:

מחויבות לבטיחות

התרבות הארגונית של נובל אנרג'י מעודדת כל עובד לקחת אחריות על הבטיחות שלו, של עמיתיו לעבודה ושל הקהילה.תרבות "NO HARM" משתקפת בכל צעד שאנו עושים, החל מתכנון בארות והגדרת נהלי תפעול וכלה בנהלי בטיחות אישית.
התוצאה: ביצועי בטיחות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, התורמים הן לעובדים שלנו והן לקהילות שבהן אנו פועלים.