Placeholder image
פעילות בינלאומית | ממשל תאגידי | קיימות | חדשות ומדיה | עדכונים
עברית | EN | ES

תיאום תשתיות

נובל אנרג'י עוסקת בהפקת גז טבעי וקונדנסט והולכתם באמצעות צנרת תת-קרקעית שחלקה ימית וחלקה יבשתית. קוי הגז והקונדנסט עוברים בתחומי רשויות מוניציפאליות, חוצים אזורים חקלאיים וכן תשתיות ארציות כגון: כבישים, מסילות רכבת, קוי חשמל, קוי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות.

לכן יש צורך בהנחיה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת הקווים. מטעמי בטיחות ועל פי דין, כל פעולה בסביבת קוי ומתקני נובל אנרג'י מחייבת תיאום פרטני עם החברה.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, קבלת היתרים ותאום בשטח יש לפנות למתאם התשתיות בדואר אלקטרוני לכתובת  NBL-Coordination@chevron.com

בנוסף, ניתן ליצור קשר עם חדר הבקרה במספר חירום 073-2424260