Placeholder image
פעילות בינלאומית | ממשל תאגידי | קיימות | חדשות ומדיה | עדכונים
עברית | EN | ES

תיאום תשתיות

נובל אנרג'י עוסקת בהפקת גז טבעי וקונדנסט והולכתם באמצעות צנרת תת-קרקעית שחלקה ימית וחלקה יבשתית. קווי הגז והקונדנסט עוברים בתחומי רשויות מוניציפאליות, חוצים אזורים חקלאיים וכן תשתיות ארציות כגון: כבישים, מסילות רכבת, קווי חשמל, קווי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות. לכן יש צורך בהנחיה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת הקווים.

מטעמי בטיחות ועל פי דין, כל פעולה בסביבת קוי ומתקני נובל אנרג'י מחייבת תיאום פרטני עם החברה. לקבלת מידע ופרטים נוספים, קבלת היתרים ותאום בשטח יש לפנות בעזרת שליחת הטופס הבא או לאימייל EMEDcoordination@nblenergy.com

בנוסף, ניתן ליצור קשר במספר חירום 073-2424260

פרטי המבקש


פרטי חברה


פרטי הבקשה
קבצים

(להלן: "התאגיד ,)"כדלקמן:(להלן: "הפרויקט") אני מבקש לקבל מהחברה קבצים ו/או מסמכים ובהם סימונים ונתונים של תוואי מערכת הולכת הגז הטבעי הקיים ו/או המתוכנן ו/או מתקנים הקשורים אליו (להלן: "מערכת ההולכה"); כמו כן, במסגרת הפרויקט, ייתכן שיגיע לידיעתי מידע נוסף – תכנוני, הנדסי, תפעולי, טכני, ניהולי, עסקי, כלכלי, מקצועי או כל מידע אחר – בנוגע לחברה ו/או למערכת ההולכה (כל הקבצים ו/או המסמכים ו/או הנתונים ו/או המידע כאמור לעיל, להלן: "המידע").
"מידע" – לרבות בכתב, בעל פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ובכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, רעיון, תכנית או מסמך.

2. אני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת, ולא לגלות, לפרסם, להראות, למסור, או להעביר, לאף אדם או גורם, זולת האנשים בתאגיד ו/או מטעמו הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט, הן במשך ביצוע הפרויקט והן לאחר מכן, את המידע, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם התקבל על ידי ו/או הגיע אליי בקשר עם הפרויקט ובין אם הגיע לרשותי בצורה אחרת.   

3. אני מתחייב לשמור בהקפדה את ועל המידע, להקפיד שהקבצים/המסמכים לא יישארו ללא השגחה, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו של המידע לידי אדם ו/או גורם אחר, פרט לאנשים בתאגיד ו/או מטעמו הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט, ולהגביל את הגישה למידע אך ורק לאנשים אלו.

4. אני מתחייב בזאת, לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, לא לבצע העתקים, לא להוציא קבצים ו/או מסמכים בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי משרדי ו/או ארגוני, אלא למטרת ביצוע הפרויקט.

5. אני מתחייב כי שמירת הקבצים תיעשה רק במדיה המאובטחת בסיסמה, וכי בסיום הפרויקט המידע שהתקבל בכל מדיה שהיא יימסר לכם, והמידע שנשמר בכל מדיה שהיא (למעט מידע שמקורו בתאגיד ו/או במי מטעמו וששמירתו דרושה כחלק מתיקיית מסמכי פרויקט), יימחק.

6. אני מתחייב להביא את תוכן התחייבויותיי במסמך זה לידיעת כל אחד מהאנשים בתאגיד ו/או מטעמו שיעסקו בביצוע הפרויקט ושנדרשים להיחשף למידע, ולהחתים לפחות נציג אחד מכל אחד מהחברות/העוסקים המורשים החיצוניים המועסקים מטעם התאגיד בפרויקט הם על התחייבות אישית לשמירת סודיות וכי אותו נציג על פי הוראות מסמך זה. הנציג החותם כאמור, מחויב להביא את תוכן התחייבויותיו במסמך זה לידיעת כל אחד מהאנשים מהחברה/העוסק החיצוני שאותו הוא מייצג אשר יעסקו בביצוע הפרויקט ושנדרשים להיחשף למידע.

7. אני מתחייב שהתאגיד לא יעסיק אף אדם בפרויקט, לגבי עובד התאגיד – אלא לאחר שהבאתי את תוכן התחייבויותיי במסמך זה לידיעתו, ולגבי עובד של חברה/עוסק – אלא אחר שנציג מטעמו של החברה/עוסק שיעסקו בביצוע הפרויקט ושנדרשים להיחשף למידע – חתם על התחייבות אישית זו מטעם אותו עוסק/חברה, לשמירת סודיות כאמור לעיל.

8. אני מתחייב לציית לכל דרישה סבירה של נציג החברה ו/או החברה בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידי, בקשר למידע.

9. אני מתחייב לוודא כי כניסתם של מבקרים, אנשי תחזוקה, מנקים ואחרים שאינם מורשים להיחשף למידע, למקום בו נשמר ו/או מצוי המידע, לא תאפשר לאותם אנשים להיחשף למידע, וזאת לכל אורך שהייתם של המבקרים במקום (באמצעות שמירת המידע באופן אלקטרוני בגישה עם סיסמה שלא ידועה להם, שמירת מסמכים פיזיים בארון/מגרה נעולים, וכד').

10. אני מתחייב לוודא כי בתום יום עבודה, דלת הכניסה למשרדים שבהם שמור ו/או מעובד ו/או מצוי המידע, הארונות והחלונות יינעלו, וכן כי מערכת האזעקה, ככל שקיימת, תידרך. אני מתחייב להודיע מיד למנהל אגף הביטחון של החברה, על כל חשש לפריצה אל המידע, פגיעה בו, ליקוי בשמירתו, דליפה ו/או זליגה של המידע לגורם שאינו מורשה לכך על פי כתב התחייבות זה, גילוי ו/או דרישה לגילוי המידע, ולאפשר לה לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע. בכל מקרה לא אחשוף את המידע אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.

11. אני מתחייב למסור לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר למערכת ההולכה ו/או לחברה, יהא מקורו אשר יהא, לרבות כל קובץ, מסמך, תכנית, העתק, צילום, או מידע המצוי במדיה כלשהי, ולא להשאיר בידי שום מידע כאמור (למעט מידע שמקורו בתאגיד ו/או במי מטעמו ו/או ששמירתו דרושה כחלק מתיקיית מסמכי פרויקט).

12. אני מתחייב להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שרלוונטית לעבודה נשוא כתב התחייבות זה שייערכו ע"י החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לחשיפת מידע, וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן, בכפוף לזימון בכתב של זמן סביר מראש.

13. התחייבויותיי אלה תעמודנה בתוקף עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו יינתן אישור בכתב של החברה, כי היא איננה מתנגדת להפצת המידע.

14. ידוע לי כי המידע יימסר לי אך ורק בהסתמך על אישורי והתחייבויותיי במסמך זה, כי עלול להיגרם נזק רב לחברה, באם תופר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה, וכי התאגיד ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לכך על פי הדין.

15. אני מאשר כי בתאגיד קיים ממונה על אבטחת המידע.חתימה*נא לחתום עם העכבר