Placeholder image
פעילות בינלאומית | ממשל תאגידי | קיימות | חדשות ומדיה
עברית | EN | ES
פרויקט לוויתן
מי אנחנו

בטיחות ואחריות סביבתית

בכל אזור תפעולי, הן ביבשה והן בסביבה הימית, אנו בוחנים ומעריכים את התנאים ההתחלתיים ומיישמים את הצעדים המיטיבים ביותר עם הסביבה על מנת להגן על מערכות אקולוגיות מקומיות.בואו לעבוד
בנובל אנרג'י

קריירה